منزل مسكوني آقاي عالي زاد چوب ساج

Print Friendly

اين پروژه در لواسان واقع شده و در آن از چوب ساج جهت كف و نيمكتها استفاده گرديده همچنين از پلي وود ساج جهت باكسها استفاده گرديده است.

اين پروژه در لواسان واقع شده و در آن از چوب ساج جهت كف و نيمكتها استفاده گرديده همچنين از پلي وود ساج جهت باكسها استفاده گرديده است.


Print Friendly
گالری